Firmast
Meie tegevuspõhimõtted
TÖÖSOLEVAD PROJEKTID (VALIK)
VALMIS TÖÖD (VALIK )
TÜÜPPROJEKTID elamud
VALMIS TÖÖD ruumikujundus
Enne projekti tellimist
Muud teenused - EHR - arhiivi kasutamine
Mõõdistusprojektide koostamine
Tööde nimekirjad
Arhitektuurivõistlused


Kivinuki tee 5
Rae k. Rae v., Harjumaa
+372 501 7159

Asukoht

Meie tegevuspõhimõtted


Lähtume oma töös arhitekti kutse-eetika põhimõtetest

·         Arhitekt peab planeerimisel, projekteerimisel ja protsessi juhtimisel silmas ehitise või ehitatud keskkonna kogu elukaart, arvestab nii tellijate, kasutajate kui ka avalikkuse pikaajalisi huve ja tagab tervikliku käsitluse kaudu säästva arengu.

·         Arhitekt on oma kutsealal sõltumatu, erapooletu ja usaldusväärne, austab teiste isikute õigusi ja huve ning väldib sattumist olukordadesse, mis võivad tekitada kahtlusi tema erapooletuses või usaldusväärsuses.

·         Arhitekt järgib avalikke huve ja väärtusi ning hoiab looduskeskkonda ja kultuuripärandit.

·         Arhitekt lähtub oma erialases tegevuses eelkõige ühiskonna heaolust ja ehitatava keskkonna kvaliteedist, mitte olupoliitilistest või enda majanduslikest huvidest.

·         Arhitekt võtab ettevõtjana erialase töö vastu siis, kui tal on selleks vajalikud teadmised, oskused ja kogemus, tehnilised ja rahalised vahendid. Vajaduse korral kasutab arhitekt teenuse osutamisel pädevaid alltöövõtjaid.

·         Arhitekt võtab ettevõtjana töö vastu siis, kui teenuse eest kokku lepitud tasu võimaldab tal töökohustusi kvaliteetselt ja professionaalselt täita.

·         Arhitekt juhindub kliendi või võimaliku kasutaja vajadustest ja soovidest, kui need ei ole vastuolus kutse-eetika põhimõtetega ja projekteerimise hea tavaga. Vastuolude ilmnemisel teavitab arhitekt klienti või võimalikku kasutajat sellest esimesel võimalusel.

·         Arhitekt täidab oma töökohustusi põhjendamatute viivitusteta ja kokku lepitud aja jooksul. Ta teavitab oma klienti kohe asjaoludest, mis võivad mõjutada töö tähtaega, projekti kvaliteeti või maksumust

Rohkem saab lugeda:

http://www.arhliit.ee/avalikud_dokumendid/eetikakoodeks/

Oleme oma tegevuses sõltumatu ehitusettevõtjatest, tarnijatest ning ehitustööstusest, me ei võta vastu mingeid soodustusi, mis võiks meid takistada oma tellijate huvides erapooletute otsuste tegemisel.