loona lepp

tegevjuht, vastutav arhitekt

EAL, volitatud arhitekt tase 7 kutsetunnistus nr 105069 kehtiv kuni 02.11.2020 (pikendatud)

Lõpetanud ERKI (praeguse nimega Eesti Kunstiakadeemia)     magister

loona(o)visioonprojekt.eu
+372 501 7159
Skype: loona.lepptöökeeled: eesti, soome, inglise, vene, hispaania

PAAP EHASALU

projekteerija, projekti juht
Lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor
Disain loovettevõtluses - sisekujundus

Bakalaureus

paap(o)visioonprojekt.eu
 +372 5179477
töökeeled: eesti, inglise

meie töötajad

ENDEL SUBI

 

Projekteerimise projektijuht (koostööpartner)

+372 5185043

visioonprojekt@gmail.com

Osaühing Visioonprojekt on juurutanud kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis vastab  kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele

MEIE TEGEVUSPÕHIMÕTTED

 

Lähtume oma töös arhitekti kutse-eetika põhimõtetest

·         Arhitekt peab planeerimisel, projekteerimisel ja protsessi juhtimisel silmas ehitise või ehitatud keskkonna kogu elukaart, arvestab nii tellijate, kasutajate kui ka avalikkuse pikaajalisi huve ja tagab tervikliku käsitluse kaudu säästva arengu.

·         Arhitekt on oma kutsealal sõltumatu, erapooletu ja usaldusväärne, austab teiste isikute õigusi ja huve ning väldib sattumist olukordadesse, mis võivad tekitada kahtlusi tema erapooletuses või usaldusväärsuses.

·         Arhitekt järgib avalikke huve ja väärtusi ning hoiab looduskeskkonda ja kultuuripärandit.

·         Arhitekt lähtub oma erialases tegevuses eelkõige ühiskonna heaolust ja ehitatava keskkonna kvaliteedist, mitte olupoliitilistest või enda majanduslikest huvidest.

·         Arhitekt võtab ettevõtjana erialase töö vastu siis, kui tal on selleks vajalikud teadmised, oskused ja kogemus, tehnilised ja rahalised vahendid. Vajaduse korral kasutab arhitekt teenuse osutamisel pädevaid alltöövõtjaid.

·         Arhitekt võtab ettevõtjana töö vastu siis, kui teenuse eest kokku lepitud tasu võimaldab tal töökohustusi kvaliteetselt ja professionaalselt täita.

·         Arhitekt juhindub kliendi või võimaliku kasutaja vajadustest ja soovidest, kui need ei ole vastuolus kutse-eetika põhimõtetega ja projekteerimise hea tavaga. Vastuolude ilmnemisel teavitab arhitekt klienti või võimalikku kasutajat sellest esimesel võimalusel.

·         Arhitekt täidab oma töökohustusi põhjendamatute viivitusteta ja kokku lepitud aja jooksul. Ta teavitab oma klienti kohe asjaoludest, mis võivad mõjutada töö tähtaega, projekti kvaliteeti või maksumust

Rohkem saab lugeda:

http://www.arhliit.ee/avalikud_dokumendid/eetikakoodeks/

Oleme oma tegevuses sõltumatu ehitusettevõtjatest, tarnijatest ning ehitustööstusest, me ei võta vastu mingeid soodustusi, mis võiks meid takistada oma tellijate huvides erapooletute otsuste tegemisel.

 

KAAREL MÖLDER

Tallinna Tehnikakõrgkool üliõpilane

 

visioonprojekt@gmail.com

meie MTR registreeringud

EP10481526-0001 Arhitektuurne projekteerimine
EPE000474 Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

kasutusel on projekteerimistarkvara ArchiCAD21 serial nr SW0000029127, ArchiClub liige
AutoCAD LT serial nr 361-90955862

juurutame BIM projekteerimist

 

RITA PUHU

Tallinna Tehnikakõrgkool üliõpilane

 

visioonprojekt@gmail.com